Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE – Vita Laboratoriot Oy

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Vita Laboratoriot Oy 0973282-2 (”Yritys”)

Osoite: Laivakatu 5 00150 HELSINKI

Puhelin: +358 9 22 88 00

Sähköposti: mikko.paivinen@vita.fi

Yhteyshenkilö: Mikko Päivinen, ICT päällikkö ja tietosuojavastaava

Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään yrityksen asiakkaiden sekä niiden asiakkaiden,yrityksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden sekä sen työntekijöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”).

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää rekisteriä sekä tietyissä tapauksissa sopimuksen täytäntöönpanoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri koostuu kulloinkin käytössä olevista ohjelmistoista ja muista tallenteista, jotka sisältävät tutkittavien henkilöiden yksilöimiseksi tarvittavat henkilötiedot (nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja muut laboratorioanalytiikassa ja muussa laboratorion toiminnassa tarpeelliset tiedot) sekä laboratoriotutkimustuloksia koskevat tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään laboratoriolähetteistä tai suoraan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu yrityksen Järjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja potilastietojen käyttöä valvotaan. Yrityksen ulkopuolelle lähetettävät henkilötiedot lähetetään salattuja yhteyksiä käyttäjien.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Rekisteristä luovutetaan potilaiden hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja muille terveydenhuollon yksiköille ja organisaatioiden omille työterveysyksiköille lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten lainsäädännön ja muiden säännösten mukaisesti.

Henkilötietoja voidaan siirtää myös muille palveluntarjoajille sopimuksen toteuttamiseksi yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön puitteissa. Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta yrityksen ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai muuta kaupallista tarkoitusta varten.

Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yrityksen rekisteritietoja ei siirretä ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään laissa määritettyjen säilytysaikojen mukaan.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojensa käsittelystä ja toteuttaa muut lainsäädännön turvaamat rekisteröidyn oikeudet.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yritys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yritys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä kirjeitse tietosuojavastaavalle alla olevaan osoitteeseen:

Vita Laboratoriot Oy/

tietosuojavastaava

Laivakatu 5

00150 HELSINKI

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Laboratoriokäsikirja

Lue lisää

Lähetteet

Lue lisää

Ohjeet

Lue lisää

Tarviketilaukset

Lue lisää

Vitan tarinat ja arvot

Lue lisää

Suomalainen laatu

Lue lisää

Kliininen laboratorio

Lue lisää

Hygienialaboratorio

Lue lisää