HALOPERIDOLI

PDF
S -Halop (3949)
Haloperidoli on butyrofenoneihin lukeutuva perinteinen neurolepti, jota käytetään antipsykoottina skitsofrenian hoidossa, akuuttien ja kroonisten kiihtymystilojen hoidossa sekä psykorelaksanttina ja antiemeettinä. Haloperidoli on voimakas sentraalinen dopamiinireseptoriantagonisti.

Peroraalisessa lääkityksessä seerumin haloperidolin huippupitoisuus saavutetaan 2-6 tunnissa. Haloperidoli erittyy pääasiassa metaboliitteina sapen kautta ulosteeseen ja virtsaan. Eliminaation puoliintumisaika peroraalisen annon jälkeen on keskimäärin 24 tuntia (vaihteluväli 12-38 tuntia).
Indikaatiot
Haloperidolihoidon seuranta
Näyte
2 ml seerumia, lapset vähintään 0.5 ml.
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nauttimista. Näyte tulee ottaa geelittömään seerumiputkeen. Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.
Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.
Säilytys ja lähetys
Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.
Menetelmä
HPLC/MS/MS Akkreditoitu menetelmä.
Toimitusaika
3 - 4 työpäivää
Viitearvot
Terapeuttinen alue: 3 - 27 nmol/l
Toksinen pitoisuus: yli 40 nmol/l

Yksikkömuunnoskerroin:
nmol/l = µg/l x 2.66
Tulkinta
Haloperidoli metaboloituu useilla eri mekanismeilla, kuten glukuronideina ja toisaalta sytokromi P450-järjestelmän välityksellä. Niinpä sillä on useita farmakologisesti merkityksellisiä yhteisvaikutuksia muiden lääkeaineiden kanssa. Seerumin haloperidolipitoisuus voi kasvaa, mikäli sen kanssa yhtäaikaisesti käytetään CYP 3A4- tai CYP 2D6 - isoentsyymin substraatteja tai inhibiittoreita, kuten esimerkiksi joitakin seuraavista: itrakonatsoli, nefatsodoni, buspironi, venlafaksiini, alpratsolaami, fluvoksamiini, kinidiini, fluoksetiini, sertraliini, klooripromatsiini ja prometatsiini. Toisaalta entsyymi-induktorit voivat merkittävästi laskea seerumin haloperidolipitoisuutta. Tällaisia lääkeaineita ovat mm. karbamatsepiini, fenobarbitaali ja rifanpisiini jne.
Tekopaikka
Labor Dr. Kramer & Kollegen
Konsultointi
Kemisti, FT Riia Plihtari
 Puh. 045 7734 9026
 riia.plihtari@vita.fi
Päivitetty 1.3.2021